soon

ACU-QC5 QC3.0 + 2.6A wall charger

Wall charger <240V / 2x port QC3.0/FCP + 5V - 2.6A. 31W total power.

soon

ACU-QC QC3.0 wall charger

Wall charger <240V / 1x port QC3.0/FCP. 19.5W total power.

soon

ACU-5V4 2.6A + 2.6A wall charger

Wall charger <240V / 2x port 5V - 2.6A + 2.6A. 26W total power.

soon

ACU-5V3 2.1A + 1A wall charger

Wall charger <240V / 2x port 5V - 2.1A + 1A. 15.5W total power.

AC-5V2A napájecí adaptér 5V-2A

Napájecí adaptér 220V / 5V - 2A. Vhodný např. pro USB repeatery AXAGON.